WSTĘP

Witam na mojej stronie nauczycielskiej!

Od 7 do 16 kwietnia każda klasa napisze sprawdzian z materiału zawartego w zeszycie oraz w podręczniku.

Klasy czwarte obowiązują rozdziały od 12 do 17 włącznie.

Klasy pięte obowiązują wszystkie rozdziały z 4 części (sprawdzić w spisie treści).

Klasy szóste uczą się z drugiej części podręcznika rozdziałów o numerach 3, 4, 6, 9, 10 i 13.

 

Podręczniki:

- dla klas czwartych - "Klucz do historii" wyd. WSiP (BEZ ĆWICZEŃ I ATLASU),

- dla klas piątych - "Klucz do historii" wyd. WSiP (BEZ ĆWICZEŃ I ATLASU),

- dla klas szóstych - "A to historia" wyd. Nowa Era (BEZ ĆWICZEŃ I ATLASU).

Zeszyt:

Na lekcje historii należy nosić zeszyt w kratkę (wystarczy 32-kartkowy), podpisany i zadbany. Piszemy bardzo starannie, lekcja winna mieć swój numer, temat trzeba podkreślać z pomocą linijki i na marginesie zapisywać datę.

Ogólne kryteria oceniania

Ocenie nauczyciela podlega praca ucznia na lekcji i w domu, jego wiedza, aktywność, umiejętności, odpowiedzi ustne oraz udział zajęciach pozalekcyjnych.

            Dwa razy w semestrze odbędzie się powtórzenie i sprawdzian. Oceny ze sprawdzianów są najważniejszymi ocenami w ciągu roku. Na każdy sprawdzianie obowiązuje materiał przerobiony od początku roku szkolnego. W związku z radykalnym ograniczeniem materiału przypadającego na dwa pierwsze lata nauki historii, w tegorocznych klasach piątych na każdym sprawdzianie obowiązuje cały zapisany w zeszytach materiał od początku klasy czwartej. Aby zmobilizować dzieci klas piątych do nauki, pod koniec września odbędzie się kartkówka z wiedzy zdobytej w klasie czwartej.

            Poprawianie wszelkich ocen z historii odbywa się przez wykonanie jednej lub kilku dodatkowych prac domowych. Uczniowie, którzy nie byli na sprawdzianie, są zobowiązani zaliczyć sprawdzian w ciągu 2 tygodni na konsultacjach (konsultacje - środy o godzinie 14:35 w sali 25). Jeśli w czasie konsultacji ktoś ma obowiązkowe zajęcia szkolne, musi niezwłocznie umówić się z nauczycielem na inny termin, przed następnym sprawdzianem. Brak oceny ze sprawdzianu obniża ocenę na koniec roku.

            Raz w semestrze sprawdzany będzie zeszyt, który winien być prowadzony systematycznie i starannie. Ocena semestralna oraz końcowa zostanie wystawiona w oparciu o średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, przy uwzględnieniu szczególnej wagi ocen ze sprawdzianów i kartkówek. Aby na koniec roku otrzymać ocenę celującą należy zdobyć średnią co najmniej 5,3 - oznacza to, że poza samymi piątkami ze sprawdzianów, odpowiedzi i innych okazji, uczeń winien zdobyć co najmniej 10 cząstkowych szóstek. Owe cząstkowe oceny celujące można zdobyć uczestnicząc przez cały rok w kółku historycznym, pisząc celująco sprawdzian, wykonując dodatkowe prace domowe, osiągając wysokie wyniki w Warszawskim Konkursie Humanistycznym "Maturus".

 

 Zajęcia pozalekcyjne:

koło historyczne dla klas piątych - poniedziałki o 15:20 w sali 25

koło historyczne dla klas szóstych - środy o 13:45 w sali 25

konsultacje (czas na poprawy, zaliczanie prac dowomych i rozmowy z nauczycielem) - środy o 14:35 w sali 25

Materiały pomocnicze:

 klasa 4

 klasa 5

 klasa 6

 

Uczniów szczególnie zainteresowanych historią zapraszam do wzięcia udziału w Warszawskim Konkursie Humanistycznym "Maturus".

Szczegółowe informacje na stronie www.maturus.pl

 

 

Kontakt z panem od historii: kopacki @ gmail . com

Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym.

Waldemar Kopacki